Reklamacje i zwroty

Reklamacje

1.
Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:
- Podstawa i zakres odpowiedzialności Serwisu Internetowego wobec Konsumenta z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827):
- Zawiadomienia o niezgodności Zamówienia z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądani można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy info@blackdotaudio.eu lub pisemnie na adres Serwisu Internetowego: BlackDotAudio Karol Rychert, ul. Nowa 7, 83-305 Pomieczyno.
- Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Zamówienia z umową należy go dostarczyć na adres Serwisu Internetowego: BlackDotAudio Karol Rychert, ul. ul. Nowa 7, 83-305 Pomieczyno.
- Serwis Internetowy ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie14 dni kalendarzowych od daty otrzymania żądania. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres lub w inny podany przez Konsumenta sposób.
- W przypadku Produktów objętych gwarancją Serwis Internetowy informuje, iż gwarancja na Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności Produktu z umową.

2. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Konsumenta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Konsumenta sposób.
- W przypadku uznania reklamacji Usługodawca zwraca koszt przesyłki przedmiotu reklamacji. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

3. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności:

3.1 Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego:
PayU – formularz kontaktowy; numer telefonu: +48 61 628 45 05; adres korespondencyjny: 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, Polska.


Złóż reklamację


Zwroty

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, lub przesłanie takiego oświadczenia na adres mailowy : info@blackdotaudio.eu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego podmiotu świadczącego usługi przewozowe lub poczty elektronicznej. Oświadczenie należy wysłać na następujący adres Usługodawcy: BlackDotAudio Karol Rychert, ul. Nowa 7, 83-305 Pomieczyno.
 

2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsumentowi zwraca się wszystkie dokonane płatności wraz z kosztami przesyłki. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty związane z odesłaniem Towaru/Produktu do Usługodawcy.
 

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 

4. Usługodawca dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
 

5. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
 

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów (art. 38 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta):
 

6.1 świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta

6.2 dotyczących nagrań audio i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

6.3 umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

6.4 w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

6.5 świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6.6 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Klient ma prawo zwrócić w 100% sprawne towary w terminie 14 dni od otrzymania towaru - bez podania przyczyny. Zwracane towary nie mogą nosić trwałych śladów użytkowania, takich jak odrapania lakieru, ślady lutowania, plamy.

Nie przyjmujemy zwrotów cewek indukcyjnych, zwrotnic głośnikowych, które produkowane są specjalnie pod zamówienie Klienta oraz przewodów i kabli, materiałów wygłuszeniowych i innych, ciętych na odcinki wg. dyspozycji zamawiającego.


Wzór odstąpienia od umowy:

LINK
Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Klikając „Akceptuję wszystkie” wyrażasz zgodę na stosowanie wszystkich typów plików cookies, w tym cookies statystycznych i reklamowych. Klikając „Odmawiam” wyrażasz zgodę na stosowanie wyłącznie plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania strony. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
Akceptuję wszystkie